Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden:

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met PlanJeAfspraak. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing uit van algemene voorwaarden van de klant, ongeacht het tijdstip waarop deze laatste aan PlanJeAfspraak werden overgemaakt.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van PlanJeAfspraak te kennen te aanvaarden.

1.3. Bijzondere voorwaarden, opgenomen in overeenkomsten gesloten tussen PlanJeAfspraak en de klant, primeren, ingeval van tegenstrijdigheid, op de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeacht de datum van sluiting van de overeenkomst.

Artikel 2. Annulatie van de bestelling:

2.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang PlanJeAfspraak haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen licentie prijs over de eerste 12 maanden.

Artikel 3. Levering:

3.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt PlanJeAfspraak niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

3.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen in bijzondere voorwaarden, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden. Voor bijkomende bestellingen (bv. bijkomende functionaliteiten), wordt een nieuwe overeenkomst opgesteld.

Artikel 4. Risico:

4.1. Alle digitale gegevens die toebehoren aan de klant en zich bij PlanJeAfspraak bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten:

5.1. 1. Onze facturen zijn enkel betaalbaar via overschrijving. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van PlanJeAfspraak. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

5.2. Indien de klant niet overgaat tot betaling van de factuur op de vervaldag dan is hij, van rechtswege, aan PlanJeAfspraak een nalatigheidsintrest verschuldigd berekend conform de wet van 02.08.2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt PlanJeAfspraak zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar en doet elke betalingsmodaliteit vervallen.

5.3. PlanJeAfspraak behoudt zich het recht voor de diensten in schijven te factureren en desgevallend een voorschot op de diensten te vorderen.

5.4. PlanJeAfspraak behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van de diensten te schorsen en afdoende waarborgen te eisen alvorens de verdere uitvoering van de diensten te hervatten indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en / of andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en / of onmogelijk maken (zoals bv het niet betalen van de facturen). Indien de klant weigert of zich in onmogelijkheid bevindt om hierop in te gaan behoudt PlanJeAfspraak zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen en toepassing te maken van artikel 11.2.

Artikel 6. Klachten – protest van de factuur:

6.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan PlanJeAfspraak te worden bezorgd binnen een termijn van 10 werkdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen:

7.1. PlanJeAfspraak verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. PlanJeAfspraak is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

7.2. PlanJeAfspraak kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. PlanJeAfspraak zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van PlanJeAfspraak of een aangestelde.

7.3. De aansprakelijkheid van PlanJeAfspraak met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van PlanJeAfspraak. De totale aansprakelijkheid van PlanJeAfspraak, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan PlanJeAfspraak werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt PlanJeAfspraak geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.5. PlanJeAfspraak garandeert op geen enkele wijze een foutloze werking van een geprogrammeerde applicatie die online of offline via een digitaal apparaat wordt benaderd. PlanJeAfspraak kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit een eventuele foutieve of onderbroken werking van een geprogrammeerde applicatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten:

8.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

8.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door PlanJeAfspraak ontwikkelde sites en online PlanJeAfspraak planningkalenders.

8.3. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van PlanJeAfspraak te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal PlanJeAfspraak onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van PlanJeAfspraak waarvan hij kennis neemt.

Artikel 9. Uitvoering van de diensten:

9.1. Algemeen

9.1.1. In het algemeen is PlanJeAfspraak bij het uitvoeren van de diensten slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

9.1.2. In het algemeen is PlanJeAfspraak steeds gerechtigd om een beroep te doen op derde-onderaannemers voor het uitvoeren van het geheel of een deel van de diensten.

9.1.3. De door PlanJeAfspraak verstrekte diensten mogen ten alle tijde door PlanJeAfspraak ingezet worden bij opdrachten voor derden, tenzijn uitdrukkelijke schriftelijke afstand in die zin.

9.1.4. De door PlanJeAfspraak verstrekte diensten kunnen steeds gebruikt worden als referentie bij derden.

9.2. Hostingdiensten en domeinnamen

9.2.1. Voor de hosting en domeinnamen werkt PlanJeAfspraak samen met een gespecialiseerde hostingpartner. De klant begrijpt en aanvaardt dat er zich tijdelijke onderbrekingen van om het even welke internetdiensten kunnen voordoen en dat de garantie van het percentage uptime door de hoster vastgelegd en nagestreeft wordt en niet door PlanJeAfspraak zelf. In geen geval zal PlanJeAfspraak aansprakelijk gesteld kunnen worden voor mogelijke schade die door dergelijke onderbrekingen zou kunnen worden veroorzaakt. Evenmin zullen dergelijke onderbrekingen recht geven op enige vorm van compensatie in hoofde van de klant.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst:

10.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft PlanJeAfspraak het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

10.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door PlanJeAfspraak verleende diensten betalen, alsook de kosten die PlanJeAfspraak moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat PlanJeAfspraak nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor PlanJeAfspraak. Bovendien behoudt PlanJeAfspraak het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

10.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

10.4. De beëindiging van de overeenkomst heeft tot gevolg dat alle gegevens die zich op apparaten beheerd door PlanJeAfspraak bevinden, zonder verdere verwittiging verwijderd worden. Deze verwijdering kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot aansprakelijkheid vanwege PlanJeAfspraak.

Artikel 11. Geheimhoudingsplicht:

11.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12. Verwerking persoonsgegevens:

12.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van PlanJeAfspraak, heeft PlanJeAfspraak de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

Artikel 13. Referentie:

13.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door PlanJeAfspraak voor de klant ontwikkelde diensten worden opgenomen in het referentieportfolio van PlanJeAfspraak

Artikel 14. Overmacht:

14.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, pandemieën en andere onverwachte gebeurtenissen waarover PlanJeAfspraak geen controle heeft, bevrijden PlanJeAfspraak, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 15. Nietigheid:

15.1. Indien één der artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn dan stemmen partijen er mee in deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling dewelke zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige bepaling. Deze vervangende bepaling zal alsdan toepassing vinden.

Artikel 16. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

16.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van PlanJeAfspraak. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank bevoegd voor de maatschappelijke zetel van PlanJeAfspraak.

Terug