Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt te allen tijde op een wijze in overeenstemming met de eisen van de Wet Verwerking Persoonsgegevens.

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u in sommige gevallen (bv. in het contactformulier) om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor de correcte afhandeling van uw vraag of uw benutting van onze diensten. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de Wet Verwerking Persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt u als gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens die wij hebben verzameld. Stuur ons een schriftelijke aanvraag via e-mail indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen. Deze aanvraag dient gedateerd en ondertekend te zijn, en vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart om misbruik te voorkomen. Indien nodig kan u vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Deze website kan eveneens anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype, IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt, of de domeinnaam van de website van waar u naar deze website gekomen bent en die van de website waar u heen gaat vanuit deze website. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Cookie-beleid

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud en werking van deze website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kan de installatie van cookies weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen, maar dan zullen sommige onderdelen van deze website niet of niet optimaal werken. Indien u onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende uw hele bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie).

Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat opgeslagen in de folder van uw browser. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Met behulp van cookies analyseert Google Analytics hoe bezoekers de site gebruiken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google maakt gebruik van deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de toepasselijke instellingen te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten.

Wijzigingen aan het cookie-beleid

Het is mogelijk dat deze cookie-verklaring op een gegeven moment wordt aangepast, bijvoorbeeld omdat onze website of de regels voor cookies veranderen. We behouden ons het recht voor de inhoud van de cookie-verklaring en de cookies te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De nieuwe cookie-verklaring wordt van kracht op het moment van publicatie.

Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen deze website niet langer te gebruiken. Door onze services te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene cookie-verklaring. De nieuwste versie vindt u steeds op deze webpagina.

Privacy Policy Klant

Bij PlanJeAfspraak vinden we het belangrijk om op een veilige en confidentiële wijze om te springen met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle cliënten. Deze Privacy Policy omschrijft, welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren we u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

Vandenberg Consultancy met maatschappelijke zetel, Rusthuisstraat 28, 1910 te Kampenhout, België, ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0672.431.516 is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Vandenberg Consultancy verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

De Verordening Algemene Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze klanten. Het gaat over volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Afspraak Historiek
 • 3. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

  Uw persoonsgegevens informatie wordt verzameld met het oog op onze afspraak-service te laten werken.
  De naam van een contactpersoon wordt verzameld zodat wij een familielid of naaste kunnen contacteren indien er een wijzeging is met een afspraak.

  4. Duur van de verwerking

  De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de afspraak-service.
  Uw persoonsgegevens zullen in elk geval na een termijn van 5 jaar uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis specifieke wetgeving langer dienen bij te houden.

  5. Wat zijn uw rechten als klant?
  1. Recht op toegang en inzage

  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van Uw persoonsgegevens maken.

  2. Recht op verbetering, verwijdering en beperking

  U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast heeft U steeds het recht om ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Echter, u kan zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze afspraak-service en deze gegevens die wij basis van de wet van u dienen bij te houden en te verwerken. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

  3. Recht van verzet

  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

  4. Recht van vrije gegevensoverdracht

  U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

  5. Recht van intrekking van de toestemming

  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

  6. Automatische beslissingen en profiling

  De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen

  7. Uitoefening van uw rechten

  U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze administratie.
  PlanJeAfspraak
  W. van den Berg.
  Rusthuisstraat 28
  1910, Kampenhout

  8. Klachten

  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
  Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel +32 (0)2 274 48 00
  Fax +32 (0)2 274 48 35,
  e-mail: commission@privacycommission.be
  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
  Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

  6. Doorgifte aan derden

  Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden doorgegeven aan derden. Het betreft volgende gegevens:

  a. Uw naam en voornaam wordt doorgegeven aan ons boekhoudkantoor met als doel de verwerking van de algemene boekhouding.

  b. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van PlanJeAfspraak waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien PlanJeAfspraak failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van PlanJeAfspraak geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
  PlanJeAfspraak zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat wij uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

  c. PlanJeAfspraak zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

  d. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. PlanJeAfspraak zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

  7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

  Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

  Terug